ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN STEP ON WOOD BV

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen, leveringen en opdrachten van en aan STEP ON WOOD.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien zulks schriftelijk met STEP ON WOOD is overeengekomen of door STEP ON WOOD schriftelijk is bevestigd.

Algemene voorwaarden andersluidend dan die van STEP ON WOOD worden niet geaccepteerd.

Bij uitsluiting van deze algemene voorwaarden prevaleren desondanks de algemene voorwaarden van STEP ON WOOD.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN ACCEPTEREN VAN ORDERS

Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.

De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden producten. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de producten, verplichten STEP ON WOOD niet tot enige vergoeding en geven koper niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde producten te weigeren.

Door STEP ON WOOD verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde hun eigendom en moeten indien STEP ON WOOD daartoe verzoekt worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Tekeningen mogen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Alle koopovereenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper voldoende kredietwaardig is. Als STEP ON WOOD de opschortende voorwaarde niet binnen een maand inroept, dan is de overeenkomst definitief.

Als koper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst met STEP ON WOOD, heeft STEP ON WOOD altijd het recht voordat hij gaat leveren om voldoende zekerheid van koper te eisen dat hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Wijzigingen en annuleringen van orders door koper zijn alleen geldig na schriftelijke akkoordverklaring door STEP ON WOOD. STEP ON WOOD kan hiervoor kosten in rekening brengen.

In een offerte genoemde deelprijzen zijn alleen geldig bij bestelling van de gehele order. Bij een bestelling van een deel van de offerte heeft STEP ON WOOD het recht de prijzen te herzien.

Wanneer koper materiaal toelevert aan STEP ON WOOD voor verdere verwerking, dan is STEP ON WOOD verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen zelf. Door koper toegeleverd materiaal verblijft bij STEP ON WOOD voor rekening en risico van koper. Als koper aan de verwerking van door hem toegeleverde materialen bijzondere eisen stelt, dan aanvaardt STEP ON WOOD hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 3. LEVERTIJD

De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. STEP ON WOOD verplicht zich, zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht STEP ON WOOD niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Bij overschrijding van de opgegeven levertijd, wordt STEP ON WOOD een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4. RISICO-OVERGANG

Alle producten worden voor rekening van koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs. Indien is overeengekomen dat STEP ON WOOD de producten vervoert, dan gaat het risico over op koper bij aflevering. In alle andere gevallen gaat het risico over op het moment dat de producten door STEP ON WOOD aan koper ter beschikking worden gesteld. Wanneer koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 5. BETALING

Alle betalingen dienen zonder enige verrekening binnen twee weken na de factuurdatum door STEP ON WOOD te zijn ontvangen, ook ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum.

STEP ON WOOD kan gehele of gedeeltelijke betaling bij het aangaan van de overeenkomst verlangen.

Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, maar uiterlijk binnen één maand verrekend.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

Koper is in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn of niet nakomen van enige andere verplichting. STEP ON WOOD zal voordat hij tot verdere maatregelen overgaat eenmaal schriftelijk aanmanen. Het verstrijken van de betalingstermijn brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee.

Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft STEP ON WOOD het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Ingeval van niet tijdige betaling is koper verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure.

De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

Hoofdsom (tot en met)               Toepasselijk percentage

€ 2.500                                     15% over de hoofdsom

€ 5.000                                     € 375 plus 10% over de hoofdsom

€ 10.000                                   € 625 plus 7,5% over de hoofdsom

€ 200.000                                 € 875 plus 5% over de hoofdsom

Boven de € 200.000                  € 2.775 plus 2% over de hoofdsom

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40.

 

ARTIKEL 6. ZEKERHEDEN

STEP ON WOOD blijft eigenaar van geleverde producten zolang koper:

  • Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
  • Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van STEP ON WOOD niet nakomt, worden alle vorderingen van koper terstond en ten volle opeisbaar en is STEP ON WOOD bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effecturen.

Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de producten voor STEP ON WOOD te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van STEP ON WOOD op te slaan, dan wel te bewaren. Totdat de eigendom overgaat, heeft STEP ON WOOD te allen tijde toegang tot zijn producten, waar deze zich ook bevinden. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de producten niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van koper vereist, dat producten worden overgedragen.

Bij overtreding van het voorgaande is koper een boete verschuldigd van 10% van de openstaande vordering.

STEP ON WOOD heeft op alle producten die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

Koper is gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde producten voor eigen rekening te verzekeren tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering en aanspraken van derden.

 

ARTIKEL 7. KLACHTEN

Klachten moeten direct na constatering schriftelijk aan STEP ON WOOD worden gemeld. Dit kan tot 1 jaar na levering. Koper moet de producten direct na ontvangst op zichtbare gebreken controleren. Klachten die na 1 jaar worden gemeld hoeven door STEP ON WOOD niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek.

Als koper de klacht schriftelijk en tijdig heeft ingediend, wordt de betalingstermijn – indien deze nog niet is overschreden – verlengd totdat het geschil is opgelost.

Ingeval van een klacht mag koper de producten alleen retourneren als STEP ON WOOD daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Als STEP ON WOOD zich niet akkoord verklaard dan moet hij zijn weigering beargumenteren.

STEP ON WOOD moet altijd in de gelegenheid gesteld worden om klachten van koper op te lossen. Reparaties door derden worden dan ook niet door STEP ON WOOD vergoed, tenzij STEP ON WOOD vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.

 

ARTIKEL 8. GARANTIE

STEP ON WOOD geeft voor de door hem geleverde producten, vanaf de dag van facturering aan koper gedurende één jaar garantie voor aan STEP ON WOOD toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan. De kosten van reparatie respectievelijk vervanging komen dan voor rekening van STEP ON WOOD. Als het gebrek goed herstelt kan worden, dan hoeft STEP ON WOOD het product niet te vervangen.

Koper moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken en moet het product goed en afdoende onderhouden en behandelen. Afwijkingen in kleur, slijtvastigheid, structuur, etc. beperken het recht op garantie als deze afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

 

ARTIKEL 9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van STEP ON WOOD voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde producten beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

STEP ON WOOD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 

ARTIKEL 10. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

STEP ON WOOD heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen tegenover koper na te komen. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van STEP ON WOOD of door STEP ON WOOD ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Als er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar STEP ON WOOD is gevestigd.

Scroll naar top